Pożyczka a kredyt – różnice i podobieństwa

Pojęcia kredytu i pożyczki są często używane jako synonimy z uwagi na fakt, że w obu sytuacjach chodzi o powstanie długu. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to umowy o odmiennym charakterze, które pociągają za sobą inne konsekwencje zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i ekonomicznej.

Główne cechy wyróżniające kredyt

Pomimo tego, że pożyczkę otrzymaną w parabankach jest w języku potocznym często konotowana jako kredyt, to jednak kredytu udzielić może jedynie prawdziwy bank. Jest to podyktowane faktem, że procedury udzielania i zaciągania kredytu są uregulowane w Prawie bankowym i Ustawie o kredycie konsumenckim.

Przepisy Prawa bankowego dokładnie regulują elementy, które powinna zawierać w sobie umowa kredytowa i sposób jej zawarcia. Co bardzo istotne, kredytobiorca jest zobowiązany podać w umowie kredytowej cel, jaki przyświeca mu przy staraniu się o kredyt — czyli innymi słowy, na co ma zamiar przeznaczyć otrzymane w ramach kredytu pieniądze. W umowie kredytowej musi oczywiście zostać ujęta kwota kredytu, jego oprocentowanie, prowizja oraz zasady i termin zwrotu zaciągniętej kwoty.

Z perspektywy formalnej pieniądze otrzymane w postaci kredytu nigdy nie stają się własnością dłużnika. Bank dysponuje także możliwością monitorowania tego, w jaki sposób dana osoba wydaje powierzone jej środki finansowe i czy jest to zgodne z pierwotnie zadeklarowanym celem kredytu. Przed przyznaniem kredytu bank dokładnie analizuje swoistą biografię finansową zainteresowanej strony. Oznacza to, że jeśli ktoś nie ma stałego zatrudnienia albo posiadał w przeszłości niespłacone długi, nie ma szans na akceptację wniosku kredytowego.

Pożyczka jako bardziej liberalna i dyskretna forma zaciągania długu

Pożyczka jest znacznie bardziej dostępną formą pozyskania pieniędzy. Interesanci mogą otrzymać ją nie tylko w banku — jak ma to miejsce w przypadku kredytu — ale także w instytucji pozabankowej, a nawet od osób fizycznych. Udzielanie pożyczek jest zawsze kodyfikowane jedynie przez jeden akt prawny. Jeśli pożyczki udziela instytucja parabankowa, to obie strony umowy obowiązuje Ustawa o kredycie konsumenckim.

W przypadku, gdy dana osoba decyduje się na zaciągnięcie pożyczki od osoby fizycznej, wiążące stają się przepisy Kodeksu cywilnego. Nie jest to jednak jedna różnica decydująca o odmiennym charakterze pożyczki. Bardzo istotną kwestą jest to, że umowa pożyczki jest wiążąca nie tylko, wtedy gdy została zawarta w formie pisemnej, ale także w wypadku, gdy została uzgodniona ustnie. W praktyce gospodarczej częściej spotykaną formą są umowy pożyczkowe zawarte na piśmie.

Taką formę preferują bowiem firmy pożyczkowe. Formę pisemną pożyczki zaleca się także w przypadku kwot przewyższających poziom 500 złotych, ponieważ pisemny dowód ułatwia wyjaśnianie ewentualnych sporów. Pożyczka implikuje mniejsze formalności. Pożyczkobiorca nie musi zdradzać celu zaciągania pożyczki oraz przedkładać dodatkowych dokumentów takich jak na przykład zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodu.

Podsumowanie różnic między kredytem a pożyczką

Kredyt i pożyczka są niewątpliwie niezwykle popularnymi sposobami zaciągania długu. Niemniej jednak różnią się one zasadniczo w wielu aspektach:

  1. Kredyt może być udzielony tylko przez bank. Pożyczkę natomiast mogą przyznać banki, instytucje pozabankowe oraz osoby fizyczne.
  2. Mechanizm zaciągania kredytu podlega przepisom Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Zasady udzielania pożyczek są uregulowane jedynie Ustawą o kredycie konsumenckim albo — co w praktyce jest mniej powszechne, ponieważ dotyczy pożyczek od osób fizycznych — Kodeks cywilny.
  3. Umowa kredytowa może być sporządzona jedynie na piśmie. Umowa pożyczki może być zawarta ustnie.
  4. Pożyczka wiąże się z mniejszymi formalnościami niż kredyt. Pozwala to zaoszczędzić czas osobie zainteresowanej pozyskaniem funduszy .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Jak nie przepłacić za pożyczkę?
Zapisz się do newslettera i otrzymaj darmowy poradnik  oraz aktualny ranking pozyczek.

ZAPISZ SIĘ TERAZ!
Wysyłamy max. 1 wiadomość w miesiącu.
close-link